Ultraviolet UV-C

G20T10  T10 20W G13 UV-CG20T10  T10 20W G13 UV-C
Order code: 159-00-914500362 | Brand: Ushio | Voltage: 58V | Power: 20W | Base: G13 |
G36T5L T5 39W 4P SE UVCG36T5L T5 39W 4P SE UVC
Order code: 159-00-910400544 | Brand: Ushio | Voltage: 115V | Power: 36W | Base: 4 Pin-SE |
G40T10  T10 40W G13 UV-CG40T10  T10 40W G13 UV-C
Order code: 159-00-910500063 | Brand: Ushio | Voltage: 106V | Base: G13 |
HNS 16W 4P SEHNS 16W 4P SEHNS 16W 4P SE
Order code: 300-00-914500192 | Brand: Osram | Voltage: 43V | Power: 16W | Base: 4 Pin-SE |
HNS 20W 4P SEHNS 20W 4P SEHNS 20W 4P SE
Order code: 300-00-914500193 | Brand: Osram | Voltage: 45V | Power: 20W | Base: 4 Pin-SE |
HNS 36W 4P SEHNS 36W 4P SEHNS 36W 4P SE
Order code: 300-00-914500194 | Brand: Osram | Voltage: 97V | Power: 36W | Base: 4 Pin-SE |
HNS L 18W 2G11 UVCHNS L 18W 2G11 UVCHNS L 18W 2G11 UVCHNS L 18W 2G11 UVC
Order code: 300-00-820913311 | Brand: Osram | Voltage: 58V | Power: 18W | Base: 2G11 |
HNS L 24W 2G11 UVCHNS L 24W 2G11 UVCHNS L 24W 2G11 UVCHNS L 24W 2G11 UVC
Order code: 300-00-820913312 | Brand: Osram | Voltage: 87V | Power: 24W | Base: 2G11 |
HNS L 36W 2G11 UVCHNS L 36W 2G11 UVCHNS L 36W 2G11 UVCHNS L 36W 2G11 UVC
Order code: 300-00-820913313 | Brand: Osram | Voltage: 106V | Power: 36W | Base: 2G11 |
HNS L 55W  OFR 2G11 UVCHNS L 55W  OFR 2G11 UVCHNS L 55W  OFR 2G11 UVC
Order code: 300-00-910001123 | Brand: Osram | Voltage: 101V | Power: 55W | Base: 2G11 |
HNS L 60W 2G11 UVCHNS L 60W 2G11 UVC
Order code: 300-00-910001010 | Brand: Osram | Voltage: 82V | Power: 60W | Base: 2G11 |
HNS L 95W 2G11 UVCHNS L 95W 2G11 UVCHNS L 95W 2G11 UVC
Order code: 300-00-910001011 | Brand: Osram | Voltage: 115V | Power: 95W | Base: 2G11 |
HNS S 13W GX23HNS S 13W GX23HNS S 13W GX23
Order code: 300-00-910001124 | Brand: Osram | Power: 13W | Base: GX23 |
HNS S OFR 11W G23 UVCHNS S OFR 11W G23 UVCHNS S OFR 11W G23 UVC
Order code: 300-00-820109521 | Brand: Osram | Voltage: 91V | Power: 11W | Base: G23 |
HNS S OFR 5W G23 UVCHNS S OFR 5W G23 UVCHNS S OFR 5W G23 UVCHNS S OFR 5W G23 UVC
Order code: 300-00-820109519 | Brand: Osram | Voltage: 35V | Power: 5W | Base: G23 |
HNS S OFR 7W G23 UVCHNS S OFR 7W G23 UVCHNS S OFR 7W G23 UVC
Order code: 300-00-820109509 | Brand: Osram | Voltage: 230V | Power: 7W | Base: G23 |
HNS S OFR 9W G23 UVCHNS S OFR 9W G23 UVCHNS S OFR 9W G23 UVCHNS S OFR 9W G23 UVC
Order code: 300-00-820109520 | Brand: Osram | Voltage: 60V | Power: 9W | Base: G23 |
HNS S/E 11W 2G7 UVCHNS S/E 11W 2G7 UVCHNS S/E 11W 2G7 UVC
Order code: 300-00-820913310 | Brand: Osram | Voltage: 75V | Power: 11W | Base: 2G7 |
HNS S/E 7W 2G7 UVCHNS S/E 7W 2G7 UVCHNS S/E 7W 2G7 UVCHNS S/E 7W 2G7 UVC
Order code: 300-00-820913308 | Brand: Osram | Voltage: 37V | Power: 7W | Base: 2G7 |
HNS S/E 9W 2G7 UVCHNS S/E 9W 2G7 UVCHNS S/E 9W 2G7 UVCHNS S/E 9W 2G7 UVC
Order code: 300-00-820913309 | Brand: Osram | Voltage: 48V | Power: 9W | Base: 2G7 |
HNS T5 11W G5 UVCHNS T5 11W G5 UVCHNS T5 11W G5 UVCHNS T5 11W G5 UVC
Order code: 300-00-820913399 | Brand: Osram | Voltage: 33V | Power: 11W | Base: G5 |
HNS T5 16W G5 UVCHNS T5 16W G5 UVCHNS T5 16W G5 UVC
Order code: 300-00-910001013 | Brand: Osram | Power: 16W | Base: G5 |
HNS T5 4W G5 UVCHNS T5 4W G5 UVCHNS T5 4W G5 UVCHNS T5 4W G5 UVC
Order code: 300-00-820913304 | Brand: Osram | Voltage: 29V | Power: 4W | Base: G5 |
HNS T5 6W G5 UVCHNS T5 6W G5 UVCHNS T5 6W G5 UVCHNS T5 6W G5 UVC
Order code: 300-00-820913305 | Brand: Osram | Voltage: 42V | Power: 6W | Base: G5 |
HNS T5 8W G5 UVCHNS T5 8W G5 UVCHNS T5 8W G5 UVCHNS T5 8W G5 UVC
Order code: 300-00-820913306 | Brand: Osram | Voltage: 56V | Power: 8W | Base: G5 |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |