Projection

14.5V 90W GX5.314.5V 90W GX5.314.5V 90W GX5.3
Order code: 108-00-302914490 | Brand: Narva | Voltage: 14.5V | Power: 90W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3200K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
14V 35W GZ414V 35W GZ4
Order code: 118-00-302914940 | Brand: Neutral | Voltage: 14V | Power: 35W | Base: GZ4 | Prod. type: Halogen G(Z)4 |
15V 150W G6.3515V 150W G6.3515V 150W G6.35
Order code: 300-00-302914146 | Brand: Osram | Voltage: 15V | Power: 150W | Base: G6.35 | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
15V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.35
Order code: 115-00-302914150 | Brand: Osram | Voltage: 15V | Power: 150W | Base: GZ6.35 | Colour temperature: 3270K | Prod. type: Halogen |
15V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.35
Order code: 115-00-302914960 | Brand: Osram | Voltage: 15V | Power: 150W | Base: GZ6.35 | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
15V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.35
Order code: 300-00-302914150 | Brand: Osram | Voltage: 15V | Power: 150W | Base: GZ6.35 | Prod. type: Halogen |
15V 60W Ba20d15V 60W Ba20d15V 60W Ba20d
Order code: 101-00-302843377 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 15V | Power: 60W | Base: Ba20d | Prod. type: Incandescent |
16V 8A Ba21d-316V 8A Ba21d-316V 8A Ba21d-3
Order code: 101-00-307843202 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 16V | Power: 128W | Base: Ba21d-3 | Prod. type: Incandescent |
17V 150W GX5.317V 150W GX5.317V 150W GX5.3
Order code: 108-00-302813117 | Brand: Narva | Voltage: 17V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3200K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
17V 150W GX5.317V 150W GX5.3
Order code: 108-00-910004371 | Brand: Narva | Voltage: 17V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
17V 95W G6.3517V 95W G6.3517V 95W G6.35
Order code: 167-00-302426178 | Brand: Philips | Voltage: 17V | Power: 95W | Base: G6.35 | Colour temperature: 2900K | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
20V 150W GX5.320V 150W GX5.320V 150W GX5.3
Order code: 159-00-302914510 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 20V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3150K |
20V 150W GX5.320V 150W GX5.320V 150W GX5.3
Order code: 167-00-302914510 | Brand: Philips | Voltage: 20V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3150K |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 118-00-302914525 | Brand: Neutral | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Prod. type: Halogen |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 138-00-302914520 | Brand: Philips | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-00-302914515 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-00-302914520 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-00-302914525 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3300K | Prod. type: Halogen |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-00-302914533 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-01-302914525 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3150K | Prod. type: Halogen |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 167-00-302914525 | Brand: Philips | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 167-00-302914530 | Brand: Philips | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-02-302914525 | Brand: Ushio | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3250K | Prod. type: Halogen |
21V 150W GX7.9
Order code: 159-00-302914605 | Brand: Gelco | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX7.9 | Colour temperature: 3400K |
21V 80W GX5.321V 80W GX5.321V 80W GX5.3
Order code: 115-00-302914535 | Brand: Osram | Voltage: 21V | Power: 80W | Base: GX5.3 | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |