Medical - Fiber Optic

10.8V 42W GX5.310.8V 42W GX5.3
Order code: 159-00-302914415 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 10.8V | Base: GX5.3 |
12.8V 150W G6.3512.8V 150W G6.35
Order code: 300-00-910004571 | Brand: Osram | Voltage: 12.8V | Power: 150W | Base: G6.35 |
120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3
Order code: 300-00-301914660 | Brand: Osram | Voltage: 120V | Power: 250W | Base: GY5.3 | ANSI/LIF: ENH |
120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3
Order code: 159-00-302914650 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 120V | Power: 300W | Base: GY5.3 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Order code: 300-00-302914085 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GY6.35 | ANSI/LIF: FCR |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 500-00-302914955 | Brand: Philips | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 300-00-302914955 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 | ANSI/LIF: EFP |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 300-00-302964637 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 | ANSI/LIF: A1/271 |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 138-01-302964637 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 | ANSI/LIF: EFP-6 |
12V 20W P15d with Leads and Plug12V 20W P15d with Leads and Plug
Order code: 103-00-302847024 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: Special |
12V 30W PG2212V 30W PG22
Order code: 300-00-302864260 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 30W | Base: PG22 | ANSI/LIF: M/185 |
12V 50W with Leads and Plug
Order code: 160-00-910004495 | Brand: Neutral | Voltage: 12V | Power: 50W | Base: Special |
12V 75W GZ6.3512V 75W GZ6.35
Order code: 300-00-302914140 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 75W | Base: GZ6.35 | ANSI/LIF: EFN |
15V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.35
Order code: 300-00-302914150 | Brand: Osram | Voltage: 15V | Power: 150W | Base: GZ6.35 | ANSI/LIF: EFR |
15V 150W GZ6.3515V 150W GZ6.35
Order code: 115-00-302914150 | Brand: Osram | Voltage: 15V | Power: 150W | Base: GZ6.35 |
17V 150W GX5.317V 150W GX5.3
Order code: 108-00-910004371 | Brand: Narva | Voltage: 17V | Power: 150W | Base: GX5.3 |
20V 140W  6600-0680-200
Order code: 185-00-302966006 | Brand: Datex-Ohmeda | Voltage: 20V | Power: 140W | Base: Cable & Plugs |
21V 150W GX5.3
Order code: 118-00-302914525 | Brand: Neutral | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKE |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-00-302914525 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKE |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-01-302914525 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKE |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-02-302914525 | Brand: Ushio | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKE |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 159-00-302914533 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 |
24V 150W G6,35
Order code: 118-00-302914350 | Brand: Neutral | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: G6.35 | ANSI/LIF: FDV |
24V 250W GX5.324V 250W GX5.3
Order code: 300-00-302914557 | Brand: Osram | Voltage: 24V | Power: 250W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: ELC |
24V 250W GX5.3 ELC/10H24V 250W GX5.3 ELC/10H
Order code: 500-00-302914561 | Brand: Philips | Voltage: 24V | Power: 250W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: ELC-10H |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |